مشاوره و توسعه سیستم

احتیاجات

چگونه میتوانم فرصتهای عملیاتی و استراتژیک شرکت را ارزیابی کنم؟

چگونه میتوانم عملیاتهای شرکت را به بیشترین سطح بهره وری برسانم؟

چگونه میتوانم داده های نقاط فروش شرکت را مدیریت کنم؟

20%

افزایش در بهینه سازی و بهره وری

30%

افزایش در فروش

نتایج

توزیع عددی و وزنی

افزایش بهینه سازی و بهره وری

افزایش فروش

راه حل ها

تحلیل داده های مشتری

تحلیل مدل توزیع

استراتژی مسیر

ماتریس کانال کالا

تحلیل زمان و حرکت

تحلیل دلایل منفعل بودن و عدم فروش

روش بخش بندی

تحلیل نرم افزار