منابع انسانی

ما کارمندانمان را به عنوان نماینده های شرکت خود، منبع موفقیت ها، و مهمترین ارزش خود در طول توسعه های مداوممان در نظر می گیریم.

گروه Geovision  از رشد مداوم کارکنان حمایت کرده و آنها را به ایجادافکار نوین تشویق می کند.

استراتژی منابع انسانی ما بر ایجاد یک محیط کاری دارای اعتماد و حسن نیت دو طرفه، حقوق و مزایای “درست”، تقسیم کردن مسئولیت ها و وظایف، افراد با انگیزه بسیار بالا، و مشارکت جمعی در مدیریت استوار است.

اگر شما هم قصد پیوستن به خانواده در حال توسعه گروه Geovision  را دارید، می توانید رزومه به روز خود را همراه با یک نامه انگیزشی (cover letter) که بیانگر اهداف کاریتان است، به آدرس ایمیل ik@gvg.com.tr  ارسال کنید یا.